یک لرستانی معاون حقوقی قوه قضاییه شد..

س از جابـه جایى هاى قـوه قضاییه در تهـران روز گذشـته تغییـرات قوه قضاییه به فارس نیز رسـید. به گزارش افسـانه روز گذشـته با حکم رییس قوه قضاییه دکتر ذبیح االله خداییان به عنوان معاون حقوقى قوه قضاییه و علـى القاصـى مهر به عنـوان رییس کل دادگسـترى فـارس منصوب شـدند. گفتنى اسـت دکتـر خداییـان از بهمـن مـاه سـال89 مسـوولیت دادگسـترى فـارس را بر عهـده داشـت و پیـش از ورودش بـه فارس رییـس کل دادگسـترى لرسـتان بود.

علـى القاصـى مهـر نیـز آبـان ماه سـال 90 بـه عنوان دادسـتان شـیراز معرفى شـد کـه وى نیـز قبـل از آن به عنـوان قائم مقام رییس کل دادگسـترى لرسـتان فعالیت مى کرد.یادآور مى شـود مراسـم معارفه رییس دادگسترى فارس چهارشنبه 10 صبح در محل تالار حافظ با حضور محسنى اژه اى معاون اول قوه قضاییه برگزار خواهد شد...

/ 0 نظر / 19 بازدید